Welkom

 DWORP telling 1702

Transcriptie en bewerking René Maurice Jammart
Publicatie in Vlaamse Stam, maart-april 2008, pagina 129 tot 141

Bron: Rijksarchief Brussel Hoofdstedelijk Gewest (Anderlecht), staten van Brabant, reeks supplementen nummer 800.

Cohier gemaeckt binnen de prochie van doorp vande ingesetenen, ploegen, beesten eijr. tot vuijt vindingen van het hooft ende beestgelt. In conformiteijt vande instructie ende ordre vande heeren staeten daer over vuijt gehouden den derden julij 1702.

 

De bevolking omvatte 534 personen, onderverdeeld in:

267 volwassenen, waarvan 132 mannen en 135 vrouwen (108 koppels, 24 weduwen, 4 weduwnaars, 2 ongehuwde mannen en 1 vrouw, 19 mannen en 1 vrouw zonder vermelding) en 209 kinderen, 34 meiden en 24 knechten (er werden soms al kinderen van minder dan 7 jaar vermeld als meid en of knecht)

Op de 267 volwassenen leefde er 85 in armoede, of meer dan 31% van de bevolking (bijna 1 op 3)

99 gezinnen bezaten en of bewerkten in totaal 320,5 bunder en 88 dagwanden land.

Hun veestapel bestond in totaal uit: 72 paarden, 20 veulens, 119 hoorne beesten, 117 koeien, 45 kalveren, 14 vaarzen, 87 varkens en 390 schapen (zowel schapen, lammeren, ooien en 2 rammen)
De 390 schapen werden beheerd door 4 pachters: Martinus Lessens (in het schepenarchief van Dworp ook als Lissens vermeld), Cornelis Callebout, Joos Vanderkelen en Gillis De Mol.

 

Onderverdeling van de te betalen belasting:

1 gulden = 20 stuivers

1 bunder land = 3,375 stuivers (1 bunder is ongeveer 1 ha en 32 aren 71 ca)
1dachwand land = 0,85 stuivers  (4 dachwanden is 1 bunder)

Beroepsmatige personen = 1 gulden, nering doende 2 gulden
Knechten en meiden, evenals de kinderen die hielpen als knecht en of meid = 1 gulden

Paard = 1 gulden, Veulen = 10 stuivers, Koe = 16 stuivers, Kalf = 8 stuivers, Vaars = 8 stuivers, Hoorne beest = 16 stuivers, Schaap = 1,5 stuivers, Varken = 3 stuivers

Er werd soms belasting op de kinderen geheven ( 1 gulden en 10 stuivers). De criteria hiervoor
hebben wij  uit de telling niet kunnen opmaken, zij werden vermeld als meer dan 14-, meer dan 7- en onder de 7 jaar.

 

1. In den iersten den greffier deser prochie (G. Franchoijs De Fraije x Joanna Cornelia Hazart, zoon van Franchoijs De Fraije) woont binnen de stadt brussele ende is aldaer gequstiseert dus alhier 0

2. Van Callenbergh, archier, heeft twelf bunderen ende een dachwant lant, twee peerden, een veulen oudt een jaer, vier hoorne beesten gecomen tot een jaer, twee verckens, sijne vrouwe ende seven kinderen, waer onder twee boven de vierthien ende twee boven de seven jaeren. Een meijsen en eenen knecht. 13 gulden en 7 ¼  stuijvers

3. Den meijer deser prochie (Jan Anthoon Van Schoonbeke xElisabth Lotimans) wesende weduwenaer, heeft elff bunderen lant, twee peerden, twee veulens, een kalft van twee jaeren, twee verckens, eenen sone die hem dient voor knecht en een meijsen. 13 gulden en 17 stuivers

4. Jooris Fievez (xCatharina Jespers), smeth van sijnen stiele, heeft drije bunderen een halft lant, drije hoorne beesten, sijne vrouwe met sesse kinderen, waeronder een dochter van vierthien jaeren, een van acht a negen jaeren ende alle de andere minder dan seven jaeren. 8 gulden en 9 ¾  stuivers

5. Martinus Lessens, pachter opt Casteel deser prochie, heeft dertich bunderen lant, vier peerden, vijft hoorne beesten, twee calveren van twee jaeren, een vercken, tweentachtentich soo schaepen, oijen als lammeren, sijne vrouwe met drije kinderen, eenen sone van thien jaeren sijnde de rest minder dan seven jaeren. Heeft een meijsen ende eenen knecht metten scheper. 23 gulden en 2 stuivers.

6. Jan De Quid, wever van sijnen stiele, heeft twee bunderen lant, twee hoorne beesten, een vercken, een vrouwe met drije kinderen onder de seven jaeren. 4 gulden en 1 ¾  stuivers.

7. Hendrick Windericx, is timmerman van sijnen stiele, woont bij sijne moeder die weduwe is ende welckers man oock timmerman was, heeft een hoorne beeste, een kalft van twee jaeren. 5 gulden en 4 stuivers.

8. Gillis ende Peeter Windericx, de twee broeders van Hendrick (item 7) die gaen vuijt wercken in dachuren als timmerlieden elck eenen gulden is tsaemen 2 gulden.

9. Jan Vanden Decker (xFrancisca De Strijcker), stroijdecker, heeft twee bunderen lant, twee hoorne beesten een kalft bijde drije jaeren, een vercken, sijne vrouwe met twee kinderen die alle beijde seer jonck sijn. 4 gulden en 9 ¾  stuivers.

10. Merten Vanden Decker (xMaria De Greve), sijnen vader (item 9), die oock stroijdecker is, woont alleen bij hem ende betaelt sijn costen. 2 gulden.

11. Anna Hanssens, weduwe van Hendrick De Duijne, hantwercker op den Bosch, in sijn leven heeft een bunder lant, een hoorne beest, een kalft van twee jaeren, eenen sone van ontrent de viertich jaeren die haer dient voor knecht op den bosch een meijsen. 3 gulden 7 ¾  stuivers .

12. Cornelis Pauwels (xJoanna Leemans), werckman in dachuren, heeft vijft dachwant lant, twee hoorne beesten, twee clveren van twee jaeren, een vercken, sijne vrouwe en twee kinderen, een sone van sestien jaer ende een dochter van twelff jaeren dienende beijde voor knecht ende meijsen. 5 gulden en 15 stuivers.

13. Gillis De Bock (xAgnetis Ducamps), pachter, heeft acht bunder lant, twee peerden, drije hoorne beesten, sijne vrouwe met een kint oudt negen a thien jaeren. 5 gulden en 15 stuivers.

14. Elisabeth De Strijcker, handt huijs sonder man, heeft vijft dachwant lant, drije hoorne beesten, een calft van een jaer oudt, twee naturelijcke kinderen ende een suster die alle drije in haeren dienst sijn. 3 gulden.

15. Carel De Rouw, officier vande boschen van Sint Jans ende van het Clooster van Sinte Peeters, heeft seven dachwant lants, seven hoorne beesten, twee verckens, eene vrouwe met vier kinderen waer van eenen sone audt is acht jaeren de rest sijn onder de seven jaeren. 6 gulden en 4 stuivers.

16. Jan Paesmans, molder, heeft twee bunderen en een dachwant lant, drije hoorne beesten, twee kalvers van een ende dander van twee jaeren oudt, twee verckens, eene vrouwe met drije kinderen waer van d’oudtste is twelff, de tweede negen ende de derde onder de seven jaeren. 7 gulden en 17 ½ stuivers.

17. Jaspar Asselbergh (xMarie Vermarien), holle blockmaecker, heeft sesse bunderen lant, twee peerden, een veulen van een jaer, drije hoorne beesten, eene vrouwe met acht kinderen, waer van twee sijn boven de 14 jaeren, vier boven de seven jaeren, ende twee onder de seven jaeren, een knecht. 9 gulden en 18 ¼ stuivers.

18. Jan Van Elewijck (de weduwe), pachteresse, heeft sesthien bunderen ende een dachwant lant, drije peerden, een veulen, negen hoorne beesten, vier calveren twee van twee jaeren ende een van een jaer, twee verckens, twee sonen ende een dochter die haer dienen voor knecht ende meijssen ende heeft noech eenen sone van xiiii jaer. 17 gulden en ¾ stuiver.

19. Jan Weemaels (xJoanna Denaeijer), officier deser prochie, heeft twee bunderen ende een dachwant lant, vijft hoorne beesten, een vercken, sijne vrouwe met twee jonge kinderen, een meijssen. 5 gulden en 10 ½  stuivers.

20. Guilliam Dose, bedesetter deser prochie, heeft 2 bunderen, drije dachwant lant, vier hoorne beesten, twee calvers een van twee ende een van een jaer, een vercken, sijne vrouwe sonder kinderen, een meijsen. 5 gulden en 13 ¼ stuivers.

21. Hendrick Springael (xAnna De Greef), werckman in dachuren, heeft twee bunders lant, drije hoorne beesten, een kalft van twee jaeren, een vercken, een vrouwe met twee kinderen, waeronder eenen sone van elft jaer ende d’ander onder de seven. 4 gulden en 5 ¾ stuivers.

22. Cornelis Callebaut (xCatharina Pauwels), pachter, heeft seventhien bunderen lant, vier peerden, twee veulens, ses hoorne beesten, twee kalvers van twee jaeren, vier verckens, hondert mineen ofte twee schaepen, eene vrouwe met seven kinderen, waer onder een dochter ende twee sonen boven de xiiii jaeren oudt, een dochter ende eenen sone boven de seven jaeren ende twee onder. Een knecht die scheper is. 25 gulden en 18 ¼ stuivers.

23. Hendrik Meerts (xBarbara De Backer), schepen deser prochie, heeft sesse bunders lant, drije peerden, sesse hoorne beesten, twee kalvers een van twee ende een van een jaer, drije verkens, sijne vrouwe met sesse kinderen, waer onder een dochter van 14 jaer, twee boven de seven jaer ende drije daer onder. Een knecht. 12 gulden en 11 ¼ stuivers.

24. Jan Leemans (xBarbara Depijper), werckman, heeft twee bunders en een dagwant lant, een hoorne beest, een kalf van 1 ½ jaer, een vercken, sijne vrouw met drije kinderen waer van een dochter is oudt 14 jaer, een van 12 jaer ende het derde onder de seven jaer. 1 gulden en 14 ½ stuivers.

25. Cornelis Buelens, heeft vier bunderen lant, twee peerden, een veulen, drije hoorne beesten, een kalf van 2 jaeren, sijne vrouw met twee kinderen, waer van de eene is acht jaeren ende dander onder de seven. Twee knechten. 7 gulden en 19 ¼ stuivers.

26. Carel Schouwkens, heeft een bunder lant, twee hoorne beesten, een vercken, sijne vrouwe met 4 kinderen, waer onder een boven de seven jaer ende dander daer onder. 1 gulden en 18 ¼ stuivers.

27. Bertel De Beer, werckman, heeft twee bunderen en een dachwant lant, twee hoorne beesten, een kalft van een jaer, een vercken, sijne vrouwe met drije kinderen, een oudt onder de vierthien ende over de seven ende een onder de seven jaeren. 2 gulden en 10 ½ stuivers.

28. Hendrick Picquaert (xCatharina De Wau), werckman, heeft een bunder en een dachwant lant, drije hoorne beesten, een kalft van een jaer, een vercken, sijne vrouwe met twee sonen waer van een over de xiiii ende een andere over de seven jaer oudt is. 4 gulden 13 stuivers.

29. Philips Vanden Velde, werckman, heeft anderhalft bunder lant, twee hoorne beesten, twee kalveren elck een jaer oudt, een vercken, sijne vrouw met twee cleijne kinderen over de seven jaeren. 2 gulden en 16 stuivers.

30. Daniel Boon (xMaria Pardaens), werckman, heeft een half bunder lant, twee hoorne beesten, sijne vrouw met eenen sone oudt 16 jaeren ende een knechtje over de seven jaeren. 1 gulden en 13 ¾ stuivers.

31. Steven Ots, werckman, heeft een bunder lant, twee hoorne beesten, een kalft van twee jaeren, een vercken, sijne vrouwe met drije kinderen, waer van de twee oudt sijn xiiii ende xii ende het derde seven jaeren. 2 gulden en 6 ¼ stuivers.

32. Jan De Coninck, heeft anderhalf bunder lant, drije koijen, een kalft van 2 jaeren, een vercken, sijne vrouw met 2 kinderen, waer van de dochter oudt is xiiii jaeren ende dander en woont int dorp nijet. Heeft sijne suster dient hem voor meijsen. 5 gulden en 14 stuivers.

33. Joos Hauwert (xLivina Dosée), werckman, heeft twee bunderen lant, drije koijen, een kalft van een jaer, een vercken, sijne vrouw met vier kinderen, waer van d’oudtste seven jaeren ende dander daer onder is. Een meijssen. 4 gulden en 5 ¾ stuivers.

34. Gillis Parijs (xJoanna Hofmans), werckman, heeft een bunder lant, twee hoorne beesten, een kalft van een jaer, twee verckens, sijne vrouwe met drije kinderen thuijs waer onder eenen sone van thien jaeren ende dander onder de seven jaeren oudt sijn. 2 gulden en 9 ¼ stuivers.

35. Gillis Theunis, werckman, heeft een bunder lant, twee hoorne beesten, twee kalvers van een jaer ende een van twee jaeren, een vercken, sijne vrouw met drije kinderen thuijs waer van een dochter van 16 jaeren eenen sone thien jaeren ende het derde onder de seven jaeren oudt is. 2 gulden en 15 ¼ stuivers.

36. Gabriel Demol (xJoanna Herrebos), heeft twee bunderen lant, twee hoorne beesten, een vercken, sijne vrouwe met sesse kinderen die alle onder de seven jaeren oudt sijn. 2 gulden en 1 ¾ stuivers.

37. Nicolaes Vanden Velde, pachter, heeft ontrent de 30 bunderen lant, vier peerden, twee veulens elck een jaer oudt, seven hoorne beesten, een kalft van een jaer, twee verckens, sijne vrouwe met drije kinderen alle onder de xiiii jaeren oudt. 16 gulden en 6 stuivers.

38. Gijsbrecht Hauwaert (xJoanna Van Cutsem), pachter, heeft twelff bunderen lants, drije peerden, vijft hoorne beesten, twee calveren elck een jaer oudt, twee verckens, sijne vrouwe met drije kinderen, alle drije boven de vierthien jaeren oudt ende in sijnen dienst. 13 gulden en 2 ½ stuivers.

39. Joos Vanderkelen (xAnna Matton), pachter ende schepene deser prochie, heeft derthien bunderen lant, 4 peerden, twee veulens boven het jaer, twee kalveren van twee jaer, een vercken, vijftnentachentich schaepen, sijne vrouwe met drije kinderen, alle drije onder de seven jaeren. Een meijssen en twee knechten waer onder den scheper. 17 gulden 10 ¼ stuivers.

40. Gabriel Pauwels, werckman, heeft twee bunderen lant, twee koijen, een vers van een jaer, twee verckens, sijne vrouwe met drije kinderen, een over de seven jaer ende een minder. 2 gulden en 12 ¾ stuivers.

41. Jaspar De Mesmaecker (xElisabeth Vanschepdael), werckman ende weduwnaar, heeft vijff dachwant lant, vier koijen, een calft van een jaer, een vercken, heeft twee kinderen die hem dienen alle beijde over de vierthien jaeren. 5 gulden en 19 stuivers.

42. Laureijs Neetens, bedesetter, heeft sesse dachwant lant, vier koijen, een calft van een jaer, een vercken, sijne vrouwe met eenen sone oudt over de 14 jaer in sijnen dienst. Een meijssen. 6 gulden.

43. Mert De Ridder, werckman, heeft vijff dachwant lant, een hoorne beeste, een kalft van twee jaeren, twee verckens, sijne vrouwe met een kint onder de seven jaeren. Een meijssen dat hem dient over de seven jaeren oudt.  2 gulden en 14 stuivers.

44. Mattheus Ingels (xJoanna Wets), werckman op het bosch, heeft drije ende en halff bunder lant, twee peerden, twee hoorne beesten, drije veerssen van twee ende een van een jaer, sijne vrouwe ende een dochter die hem dient. 6 gulden en 7 ¾ stuivers.

45. Anthoen De Proost, pachter, heeft twelft bunders ende een dachwant lant, twee peerden, een veulen van een jaer, drije hoorne beesten, een kalft van een jaer, twee verckens, sijne vrouwe sonder kinderen eenen knecht. 8 gulden en 13 ¼ stuivers.

46. Hendrick Springael (xFrancisca De Boeck), heeft sesse dachwant lant, een hoorne beeste, een kalft van een jaer, een vercken, sijn vrouwe met een kint van een jaer. 1 gulden en 12 stuivers.

47. Simon Boon (xAnna Claes), heeft een bunder lant, twee hoorne beesten, een kalft van een jaer, sijn vrouwe met twee kinderen waer van een seven jaer oudt is ende dander daer onder. 2 gulden en 3 ¼ stuivers.

48. Anthoen Elshoecht (xCatherine De Naijer), werckman, heeft een bunder lant, een hoorne beeste, een calft van twee jaeren, een vercken, sijn vrouwe met drije kinderen waer van een seven jaer oudt is ende dandere daer onder. 1 gulden en 10 ¼ stuivers.

49. Jan Deblander, coster met sijne vrouwe doende neringe van cremerije met sijne dochter hem dienende voor meijssen. 3 gulden

50. Guilliam Deblander met sijne vrouwe woonende bij sijnen vader. 1 gulden 10 stuivers.

51. Frans De Back, de weduwe, heeft een dachwant lant, twee koijen, een versse van twee jaeren oudt. 2 gulden en ¾ stuiver.

52. Gillis Mosselmans, de weduwe, raedemaecker, heeft vier bunderen lant, een versse van een jaer, een vercken, eenen sone dienende haer voor knecht en een meijssen. 4 gulden en 4 ½  stuivers.

53. Cornelis Dewijse, barbier, met sijne vrouwe. 2 gulden

54. Guilliam Matton, met sijne vrouwe doende neringe. 2 gulden.

55. Jan Matton, schepene ende sijne vrouwe, heeft een meijssen, twee bunderen lant, drije koijen, een veersse oudt een jaer, een vercken,  4 gulden en 5 ¾ stuivers.

56. Jan Debeer, brouwer, heeft een bunder lant, twee koijen, een vrouwe ende een dochter dienende hem voor meijssen ende sone voor knecht. 7 gulden en 15 ¼ stuivers.

57. Gillis Vanderkelen, schoonmaecker met sijne vrouwe. 2 gulden.

58. Jan De Naijer, met sijne huisvrouwe heeft een meijssen met drije dachwant lant, drije koijen, een vercken. 5 gulden en 13 ½ stuivers.

59. Mathias Druijts, den heere pastoor met sijn meijssen, heeft twee ende een halft bunder lant, een peert. 1 gulden en 8 ¼ stuivers.

60. Machiel Deboeck, met sijne vrouwe, heeft vijff bunderen lant, drije koijen, een vercken. 3 gulden en 7 ¾ stuivers.

61. Jan Duchamps, smit, ende sijne huijsvrouwe. 4 gulden.

62. Ingel Meerts, met sijne vrouwe, heeft een halft dachwant lant, drije koijen, een vercken, een kint oudt seven jaeren. 6 gulden en 12 ½ stuivers.

63. Derffgenaemen Daniel Hauwaerts genoempt Nijs ende Gillis, pachter, heeft vierthien bunderen lant, drije peerden, een veule, twee koijen ende hun meijssen. 8 gulden en 9 ¼ stuivers.

64. Peeter Degreve, ende sijn vrouwe met een meijssen, heeft een bunder lant, een koije, een vercken. 1 gulden en 2 ¼ stuivers.

65. Jan Hanssens, met sijne vrouwe, heeft sesse dachtwant lants, twee koijen, een vercken. 1 gulden en 18 stuivers.

66. Daniel Van Roij, ende sijne vrouwe met een meijssen, heeft sesse bunderen lant, twee peerden, twee koijen, een vercken. 5 gulden en 15 ½ stuivers.

67. Peeter De Verver, met sijne vrouwe ende een dochter dienende voor meijsen, heeft acht bunderen lants, twee peerden, een veulen, vier koijen, een vercken. 8 gulden en 4 stuivers.

68. Daniel Hanssens, met sijn vrouwe met een meijssen, heeft drije bunderen lant, twee peerden, een veulen, twee koijen, een vercken. 5 gulden en 15 stuivers.

69. Peeter De Roij, met sijn vrouwe en meijssen, heeft twee en halft bunderen lant, drije peerden, twee koijen, een vercken. 5 gulden en 3 ¼ stuivers.

70. Hendrick De Mol, met sijne vrouwe, heeft vijff dachwanden lant, een koije. 1 gulden.

71. Daniel Hanssens, sijne vrouwe met een meijssen, heeft een dachwant lants, twee koijen. 2 gulden en 12 ¾ stuivers.

72. Pauwel Van Hemelrijck, pachter, heeft seven bunderen lant, drije peerden, seven koijen, twee veerssen, een vercken, twee meijssens, drije sonen waer onder den jongssten is vierthien jaeren ende sijne vrouwe. 15 gulden en 14 ½ stuivers.

73. Francis Van Waelschot, sijne vrouwe ende dochter dienen hen voor meijssen, heeft drije koijen, een vercken. 3 gulden en 11 stuivers.

74. Peeter De Cuijper, pachter, met sijne vrouwe ende sone dienende voor knecht, heeft achtien bunderen lant, vier peerden, vijff koijen, twee vercken. 11 gulden en 6 ¾ stuivers.

75. Jan Cuijpers, die weduwe, bier tappende, heeft een koije, een vercken. 2 gulden en 19 stuivers.

76. Hendrick Peeterooms, ende sijne vrouwe met meijssen, twee koijen, heeft drije dachwanden lants, een vercken. 2 gulden en 17 ½ stuivers.

77. Anthoon Peeterooms, jongman, heeft een koije. 1 gulden en 16 stuivers.

78. Gillis Peeterooms, vrouwe en meijssen, heeft twee dachwanden lant, een koije. 1 gulden en 17 ½ stuivers.

79. Gillis De Mol, pachter, sijne vrouwe, meijssen, knecht ende scheper, heeft 20 bunderen lant, drije peerden, een veulen, sesse koijen, twee verckens, 125 schaepen daeronder 40 lammeren met twee rammen. 19 gulden en 17 stuivers.

80. Jasper den scheper van Gillis De Mol, en sijne vrouwe, heeft een koije, twee verckens. 2 gulden en 2 stuivers.

81. Hendrick Peeterooms tot Essel, met sijne vrouwe sone ende dochter dienende voor meijssen ende knecht, heeft een bunder lant, twee koijen, twee verckens. 4 gulden en 1 ¼ stuiver.

82. Gabriel Buselot, ende sijne vrouwe, heeft drije dachwant lant, een koije, een vercken, eenen sone dienende hem voor knecht. 2 gulden en 6 ½ stuivers.

83. Gillis Windelincx, pampiermacker, en sijne vrouwe, heeft vijff dachwanden lants, twee knechten, een meijssen, twee koijen, twee verckens. 7 gulden en 2 stuivers.

84. Alexander Fivez, en sijn vrouwe, heeft twee bunderen lants, twee koijen. 1 gulden en 18 ¾ stuivers.

85. Hendrick Tondeurs, die weduwe, heeft een halft bunder lants, een koije. 17 ½ stuivers.

86. Peeter Tondeurs, ende sijne vrouwe, heeft een koije. 16 stuivers.

87. Joos De Naijer, en sijn vrouwe en sone, heeft een bunder lants, twee koijen, een vercken. 2 gulden en 18 ¼ stuivers.

88. Gillis Buselot, en sijn vrouwe, heeft drije dachwanden lants, twee koijen, een meijssen. 2 gulden en 14 ½ stuivers.

89. Gillis De Naijer, brouwer en sijn vrouwe, heeft drije koijen met een knecht ende meijssen. 5 gulden en 8 stuivers.

Randmelding: Nota datter is verboden bij het placaet van sijne majesteit de dato 21 augusti 1702 geene neringen doenders buijttens dorp te mogen bier tappen dus wordt alhier max vuijt getrocken alsboven eenen gulden.

90. Peeter De Naijer, ende sijn vrouwe, vader van Gillis De Naijer, met meijssen. 1 gulden.

91. Francois Vanden Bossche, pampiermaecker ende pachter, ende sijne vrouwe, heeft twelft bunderen lants, drije peerden, een veulen, vier koijen, drije veerssen, twee verckens, twee knechten, een meijssen. 15 guldens en 4 ½ stuivers.

92. Gillis De Mesmaecker, pachter, en sijn vrouwe, heeft thien bunderen en een halft lant, drije peerden, vijft koijen, twee verckens, drije knechten en een meijssen. 13 gulden en ½ stuiver.

93. Peeter Orts, pachter, en sijn vrouwe, heeft vier bunderen lants, twee peerden, een veulen, vier koijen, dochter en knecht. 8 gulden en 15 ½ stuivers.

94. Peeter Gillisjans, sijn vrouwe ende meijssen, heeft 3 bunderen lants, drije koijen, een vercken. 4 gulden en 1 ½ stuivers.

95. Gillis Meerts, pampiermaecker, ende sijn vrouwe, heeft vier bunderen en een halft dachwants lants, drije koijen, eenen knecht, een dochter dienende voor meijssen. 7 gulden en 3 ¼ stuiver.

96. Gillis Meerts den jongen, pampiermaecker, en sijn vrouwe, heeft vijff dachwanden lants, een koije, een vercken, eenen knecht. 4 gulden en 3 ½  stuivers.

97. Joanna Matton, weduwe van eenen militair, heeft eenen koije ende een meijsen onder de seven jaer. 1 gulden en 16 stuivers.

98. Andries Deback den jongen, ende sijne vrouwe, heeft een dachwant lant, twee koijen, een vercken. 1 en 15 ¾ stuivers.

99. Jan Baptista Van Schoonbeke, brouwer, heeft een bunder lant, twee peerden, een veulen van een jaer, drije koijen, twee veersen, twee verckens, een meijssen, eenen knecht. 13 gulden en 3 ½ stuivers.

Maakt in totaal 475 gulden en 13 ½ stuivers.

In rand: op heden den 10 9bris 1702, bij mij gecalculeen ende bevonden de somme van 568 guldens ende 12 ¼ stuivers.
B. Vanderlinden.

 

Aldus gedaen ende opgenomen binnen de prochie van doorp op den xiii ende xiiii  julij 1702, in prensent van Jan Anthoon Van Schoonbeke meijer, Jan Matton, Jan Duchamps, Judocus Vanderkelen ende Hendrick Meerts schepenen.
Quod Attestor als Greffier
H.F. De Fraije.

 

 

Certificatie ende bewijs vande arme persoonen in onse prochie van doorp bij declarentie vande heere pastoir ende armenmeester hij hun onderteeckent.

100. Pauwel Landuijt, de weduwe, met haeren sone ende een dochterken van negen jaeren
101. Andries De vogel, de weduwe, met een dochter van xviii jaeren ende een van xii jaeren.
102. Mattheus Janssens, met sijne vrouwe ende drije kinderen van 4, 6 ende 9 jaeren.
103. Machiel De Naijer, met sijn vrouwe ende drije kinderen van een, twee ende vier jaeren.
104. Gillis De Naijer, de weduwe, twee kinderen een van acht ende xii jaeren.
105. Daniel Hanssens, met sijn huijsvrouwe met eenen soon oudt xviii jaeren.
106. Peeter Hanssens, met twee dochters een van xxii ende xxiiii jaeren.
107. Jenne Wiesens
108. Gillis De Mol, met sijn kinderen oudt 16, 14, 12 ende 10 jaeren.
109. Guilliam Vanderlinden, met sijn huijsvrouwe ende kinderen, een van acht ende 4 jaeren.
110. Machiel Peetroons, de weduwe
111. Guilliam Peetrons, met sijn huijsvrouwe met twee kinderen 4 ende 2 jaeren.
112. Sebastiaen De Coninck, de weduwe
113. Jan Veldemans, de weduwe, met drije kinderen oudt 22, xviii ende xvi jaeren.
114. Jan De Mika, de weduwe, met vijft kinderen oudt 16, 14, 12, 10 ende 6 jaeren.
115. Jan Winckeleer, de weduwe
116. Michiel Vander Linden met sijne huijsvrouwe
117. Simon Craijenbroeck met sijn huijsvrouwe
118. Machiel Stroobants
119. Bernaert Mosselmans met sijne huijsvrouwe
120. Guilliam De Ronge met huijsvrouwe ende een kint van 4 jaeren.
121. Frans Dehaes met sijne vrouwe met twee kinderen oudt 4 ende 6 jaeren.
122. Jeroen Van Volsum (xMaria Polspoel) met sijne huijsvrouwe met drije kinderen oudt 4, 6 ende 8 jaeren.
123. Machiel Peetrons
124. Jenne Matton met 2 kinderen oudt 12 ende 10 jaeren.
125. Jan De Back (xMarie Vanden Abeelen) met sijn vrouwe
126. Michiel De Ghust met een soon ende een dochter oudt 20 en 18 jaeren.
127. Jan Parraduijns met sijn vrouwe
128. Gillis De Naijer met sijn vrouwe
129. Anthoen De Naijer, de weduwe, met 2 kinderen 16 ende 14 jaeren
130. Carel Springael met sijne vrouwe ende met drije kinderen oudt 18, 9 ende 7 jaeren
131. Hendrik Springael
132. Gillis De Mesmaecker met sijn huijsvrouwe ende twee kinderen oudt 16 ende 13 jaeren
133. Fransen De Bast, de weduwe
134. Anthoen Leemans, de weduwe, met drije kinderen, oudt 16, 13 ende 10 jaeren
135. Gillis Tassenous,, de weduwe
136. Jan Wauters, de weduwe
137. Nicolaes Vuijlenbroeck, met sijn vrouwe ende vier kinderen, 15, 13, 10 ende 8 jaeren
138. Franssen Mosselmans, de weduwe
139. Cathelijn Egericx
140. Gijsbrecht Hauwaert
141. Dionijs Hauwaert
142. Joos De Bast met sijn vrouwe
143. Anthoen Rosseau, de weduwe
144. Fransis De Back, met 2 kinderen oudt 15 en 11 jaeren
145. Peeter Charlier, de weduwe
146. Peeter Peetroons ende twee kinderen oudt 8 ende 6 jaeren
147. Danijs Boon, met sijn huijsvrouwe met drije kinderen oudt 16, 13 ende 10 jaeren
148. Gillis Belsack, met sijn vrouwe
149. Dionijs Fastenaeckels, met sijn vrouwe ende een kindt oudt 4 jaeren
150. Machiel Weemaels, met sijn huijsvrouwe
151. Anthoen Inckeleer, de weduwe
152. Hendrik Springael, met sijn vrouwe met twee kinderen oudt 12 ende 10 jaeren
153. Jan Leemans, met sijn huijsvrouwe
154. Machiel Vander Taelen, met sijn huijsvrouwe ende twee kinderen oudt 9 ende 7 jaeren
155. Sebastiaen Defivier, met sijn vrouwe
156. Steven Loth, met sijn vrouwe

Inteecken der waerheijt hebben wij dese onderteeckent volgens de envoijen vande heeren staeten raeckende het hooftgelt ende was onderteeckent Mathias Druijts, pastor van Doorp ende Jan Denaijer armunier
Accordeert met sijn origenele als greffier
Quod Attestor
G.F. De Fraije

Alfabetische index met volgnummer:


Asselbergh Jaspar 17
Belsack Gillis 148
Boon Daniel 30
Boon Dionijs 147
Boon Simon 47
Buelens Cornelis 25
Buselot Gabriel 82
Buselot Gillis 88
Callebout Cornelis 22
Charlier Peeter 145
Claes Anna 47
Craijenbroeck Simon 117
Cuijpers Jan  75
Deback Andries  98
De Back Fransis 144
De Back Frauns 51
De Back Jan 125
De Backer Barbara 23
De Bast Fransen 133
De Bast Joos 142
De Beer Bertel 27
De Beer Jan 56
De Blander Guilliam 50
De Blander Jans 49
De Bock Gillis 13
De Boeck Francisca 46
De Boeck Machiel 60
De Coninck Jan  32
De Coninck Sebastiaan 112
De Cuijper Peeter 74
De Duijne Hendrik 11
Defivier Sebastiaen 155
De Fraije G. 1
De Ghust Michiel 126
De Greef Anna 21
De Greve Peeter 64
De Greve Maria 10
Dehaes Frans 121
De Mesmaecker Gillis 92
De Mesmaecker Gillis 132
Demesmaecker Jaspar 41
De Mika Jan 114
Demol Gabriel 36
De Mol Gillis 79
De Mol Gillis 108
De Mol Hendrick 70
De Naeijer Joanna 19
De Naijer Anthoen 129
De Naijer Catharina 48
De Naijer Gillis 89, 90
De Naijer Gillis 104
De Naijer Gillis 128
De Naijer Jan 58
De Naijer Joos 87
De Naijer Machiel 103
De Naijer Peeter 90
Depijper Barbara 24
De Proost Anthoen 45
De Quid Jan 6
De Ridder Mert 43
De Ronge Guilliam 120
De Rouw Carel 15

De Roy Peeter 69
De Strijcker Elisabeth 14
De Strijcker Francisca 9
De Verver Peeter 67
De Vogel Andries 101
De Wau Catharina 28
De Wijse Cornelis 53
Dose Guilliam 20
Dosée Livina 33
Druijts Mathias 59
Ducamps Agnetis 13
Duchamps Jan 61
Egericx Cathelijn 139
Elshoecht Anthoen 48
Fastenaeckels Dionijs 149
Fievez Jooris 4
Fivez Alexander 84
Gillisjans Peeter 94
Hanssens Anna 11
Hanssens Daniel 68
Hanssens Daniel 71
Hanssens Daniel 105
Hanssens Jan 65
Hanssens Peeter 106
Hauwaert Dionijs 141
Hauwaert Gijsbrecht 38
Hauwaert Gijsbrecht 140
Hauwaert Joos 33
Hauwaerts Daniel  Nijs en Gillis 63
Hazart Joanna 1
Herrebos Joanna 36
Hofmans Joanna 34
Inckeleer Anthoen 151
Ingels Mattheus 44
Janssens Mattheus 102
Jespers Catharina 4
Landuijt Pauwel 100
Leemans Anthoen 134
Leemans Jan 24
Leemans Jan 153
Leemans Joanna 12
Lessens Martinus 5
Loth Steven 156
Lotimans Elisabeth 3
Matton Anna 39
Matton Guilliam 54
Matton Jan 55
Matton Jenne 124
Matton Joanna 97
Meerts Gillis 95
Meerts Gillis  96
Meerts Hendrick 23
Meerts Ingel 62
Mosselmans Bernaert 119
Mosselmans Franssen 138
Mosselmans Gillis  52
N.N. Jaspar 80
Neetens Laureijs 42
Orts Peeter 93
Ots Steven 31
Paesmans Jan 16
Pardaens Maria 30

Parijs Gillis 34
Parraduijns Jan 127
Pauwels Catharina 22
Pauwels Cornelis 12
Pauwels Gabriel 40
Peeterooms Anthoon 77
Peeterooms Gillis 78
Peeterooms Hendrick 76
Peeterooms Hendrick 81
Peetrons Machiel 123
Peetroons Guilliam 111
Peetroons Machiel 110
Peetroons Peeter 146
Picquaert Hendrick 28
Polspoel Maria 122
Rosseau Anthoen 143
Schouwkens Carel 26
Springael Carel 130
Springael Hendrick 21
Springael Hendrick 46
Springael Hendrik 131
Springael Hendrik 152
Stroobants Machiel 118
Tassenous Gillis 135
Theunis Gillis 35
Tondeurs Hendrick  85
Tondeurs Peeter 86
Van Callenbergh  2
Van Cutsem Joanna 38
Vanden Abeelen Maria 125
Vanden Bossche Francois 90
Vanden Bossche Francois 91
Vanden Decker Jan 9
Vanden Decker Merten 10
Vanden Velde Nicolaes 37
Vanden Velde Philips 29
Vanderkelen Gillis 57
Vanderkelen Joos 39
Vanderlinden Guilliam 109
Vander Linden Michiel 116
Vander Taelen Machiel 154
Van Elewijck Jan 18
Van Hemelrijck Pauwel 72
Van Roy Daniel 66
Van Schepdael Elisabeth 41
Van Schoonbeke Jan Anthoon 3
Van Schoonbeke Jan Baptist 99
Van Volsum Jeroen 122
Van Waelschot Francis 73
Veldemans Jan 113
Vermarien Marie 17
Vuijlenbroeck Nicolaes 137
Wauters Jan 136
Weemaels Jan 19
Weemaels Machiel 150
Wets Joanna 44
Wiesens Jenne 107
Winckeleer Jan 115
Windelincx Gillis 83
Windericx Gillis en Peeter 8
Windericx Hendrik 7